patologies-deficiencies-esquerdes

Esquerdes i fissures

Abans d’alarmar-te, val més que comprovis si el que has detectat és una esquerda o una fissura. La principal diferència tècnica entre ambdues és el gruix. Mentre que una fissura sol mesurar menys de 0,5 centímetres, les esquerdes tenen una obertura d’un centímetre com a mínim. Les primeres són danys superficials en els materials que recobreixen la paret o el sostre (pintura, escaiola…), i les segones representen danys profunds que poden afectar la maçoneria o els elements estructurals de l’edifici.

 

Les fissures apareixen pels successius canvis de temperatura, la mala qualitat dels materials de recobriment o, simplement, el moviment natural de l’edifici. En canvi, les esquerdes solen ser degudes a errors en el càlcul de la pressió que pot suportar l’element afectat, i suposen un problema de més gravetat.

 

Si amb tot això no en fas prou, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. En cas necessari, et redactarem un informe tècnic sobre l’estat de conservació de l’edifici i et facilitarem les recomanacions d’actuació corresponents.

patologies-deficiencies-malesolors

MALES OLORS

Les cuines, les cambres higièniques i els safareigs són algunes de les zones que més pateixen en un habitatge, ja que al final del dia passem una bona part del temps en aquestes estances. Amb els anys, tant les instal·lacions com les mateixes habitacions van envellint i es van deteriorant. Aquest deteriorament provoca olors i fums, als quals se sumen els gasos provinents de les calderes dels habitatges aliens.

Moltes de les situacions que acabem d’esmentar es poden solucionar amb una bona detecció i un estudi del seu origen. Només així és possible prendre les mesures adequades per evitar que el problema es repeteixi.

Si estàs cansat de les males olors, els fums o els gasos procedents d’un altre habitatge o local, no ho dubtis i truca’ns: segur que et podem ajudar.

patologies-deficiencies-humitats
patologies-deficiencies-humitats1

HUMITATS

Depenent del grau d’afectació i del tipus d’humitat que pateixi l’habitatge, local o pàrquing, les conseqüències poden ser molt perjudicials.

 

Els problemes derivats de la humitat estructural arriben a ser realment greus. Una paret amb problemes severs d’humitats perd un 50 % del seu poder de càrrega, cosa que pot convertir-se en una amenaça seriosa. En casos molt extrems, és possible que fins i tot calgui enderrocar l’habitatge. Però la humitat no només afecta el deteriorament visible, sinó també la salut de les persones que hi viuen.

 • La humitat per condensació es produeix per tres motius: el contrast de temperatura entre l’interior (càlid) i l’exterior (fred), una generació excessiva d’humitat dins la casa i una ventilació inexistent.
 • La humitat per capil·laritat es deu a la combinació d’un mal aïllament en la fonamentació i el grau de porositat dels materials de construcció. Això facilita que la humitat del subsòl es filtri per murs, parets i façanes i en provoqui el deteriorament.
 • La humitat per filtració es dona en murs i paraments verticals i horitzontals que, d’alguna manera, estan en contacte amb aigua d’origen extern, ja sigui pluja o aigües subterrànies. Si hi ha una mala impermeabilització, una obra mal executada, una mala instal·lació del sanejament o una falta de drenatge, la humitat exterior traspassa el mur i deteriora els revestiments o la pintura interiors.
 • La humitat per accident es produeix en cas de ruptura o fissura d’una instal·lació que transporta aigua, ja siguin canalitzacions de subministrament o de desguàs.

Amb tota aquesta informació, segur que ja saps posar nom i cognom al teu cas. I si vols fer qualsevol consulta addicional, no dubtis a trucar-nos: et visitarem, farem la inspecció amb els nostres equips de termografia i higrometria i, si escau, redactarem l’informe tècnic corresponent.

patologies-deficiencies-sorollsmolestos
patologies-deficiencies-sorollsmolestos1

SOROLLS MOLESTOS

Una de les queixes més habituals en el món de l’edificació és la manca d’aïllament acústic a les parets que separen uns veïns d’uns altres —ja sigui entre habitatges, locals, pàrquings, cobertes…—, cosa que, sovint, provoca que es transmetin sorolls i que en alguns casos límit s’arribin a entendre perfectament les converses o no es pugui descansar.

 

 • L’escàs gruix dels envans separadors entre habitatges, especialment en edificis antics, és una de les causes principals.
 • La transmissió de soroll entre dos ambients es pot donar no només pel parament que els separa, sinó també a través de múltiples ponts acústics, com ara falsos sostres o sòls que connecten espais diferents, instal·lacions que travessen paraments, regates, caixes de mecanismes elèctrics, reixetes, unions mal segellades, esquerdes, etc.
 • A més del so que travessa directament la paret, també es produeixen transmissions indirectes per mitjà de l’encastament d’un element constructiu en altres elements. Es tracta de transmissions de soroll que travessen un element constructiu determinat per mitjà dels que hi confronten, ja siguin altres murs, envans, forjats, etc.

 

Si tens dubtes sobre el motiu pel qual sents les converses dels veïns, la porta d’entrada de l’edifici que s’obre i es tanca, la fressa del bar de baix o qualsevol altre soroll, contacta amb nosaltres: visitarem la finca, estudiarem el cas i, finalment, t’entregarem un informe tècnic en el qual detallarem les causes del problema i les prescripcions adequades sobre les actuacions que pots fer per millorar l’aïllament acústic.

patologies-deficiencies-termografia
patologies-deficienciees-higrometria
patologies-deficienciees-higrometria1

Termografia i higrometria

Al nostre despatx disposem de tot un seguit d’equips per estudiar les diferències de temperatura i les humitats a les superfícies. Aquests aparells ens permeten, fonamentalment, detectar problemes de comportament tèrmic i permeabilitat dels sistemes constructius en els elements de l’envolupant de l’edificació, així com identificar els que afecten components de les instal·lacions de l’edifici.

 

Resulten molt útils quan es vol fer una rehabilitació per millorar l’eficiència energètica d’un edifici. En el cas del certificat energètic, a més, ajuden el tècnic a localitzar i conèixer l’estat dels ponts tèrmics, per poder fer-ne una estimació exacta i obtenir un resultat més fiable i objectiu.

 • Detecció, localització i verificació de l’estat de les zones amb ponts tèrmics, com la trobada dels tancaments de façana amb el forjat o amb pilars, la trobada de la façana amb les cobertes, els perímetres de buits de les finestres (brancals i llindes), etc., així com dels punts on no hi ha aïllament o aquest s’ha deteriorat.
 • Detecció de les zones amb fuites d’aire: en aquests punts es produeixen unes pèrdues energètiques més grans que generen problemes en les instal·lacions de ventilació, així com possibles condensacions.
 • Detecció d’humitats que poden provocar altres danys o patologies que acabin afectant la resta de l’edifici. Cal tenir en compte que la condensació en certes capes interiors dels tancaments, atès que les cambres tampoc no solen tenir ventilació, dificulta el seu assecament i afavoreix l’aparició d’altres problemes associats, com la presència de fongs o de floridura.
 • Detecció de zones de la façana amb pèrdues excessives de calefacció: en aquest cas, la termografia ens ajuda a detectar les zones de la façana on l’escalfor s’escapa ràpidament a l’exterior. La causa sol ser que el gruix de la façana és mínim i amb prou feines té resistència tèrmica, ja que abans era habitual col·locar els radiadors o emissors de calor en unes fornícules generades a costa de restar capes al tancament.

Si t’interessa aquest tipus de servei i vols que redactem un informe tècnic després de fer una visita a l’immoble, no t’ho pensis més i truca’ns: trobarem l’origen de les humitats que tant et preocupen i buscarem quins són els ponts tèrmics que t’impedeixen mantenir una temperatura interior confortable.

patologies-deficiencies-despreniments

DESPRENIMENTS

El teu bloc d’habitatges o casa entre mitgeres està patint algun tipus de degradació de l’aplacat, l’arrebossat o altres elements de la façana o la coberta? L’ajuntament o la policia t’han requerit una reparació immediata o una protecció cautelar? Et preocupen els despreniments a la via pública?

 

Els despreniments tenen una infinitat de causes: execucions defectuoses, materials d’aferrament obsolets, incompatibilitat entre materials, desgast de revestiments, exposició a la intempèrie, manca de rugositat superficial del suport, canvis bruscs de temperatura, moviments del mateix edifici…

 

Si necessites una determinació de la causa i, alhora, una proposta de reparació i prescripció de les solucions constructives puntuals o generals adequades, no t’ho pensis més i posa’t en contacte amb el nostre despatx. T’assessorarem i et recomanarem la millor opció a curt i llarg termini, i també valorarem les despeses econòmiques.

 

Reforços i rehabilitacions estructurals

Al nostre despatx tenim experiència en la redacció i direcció facultativa d’una àmplia varietat de solucions constructives per reconstruir, reforçar o substituir una infinitat d’elements estructurals amb patologies, des de les més lleus fins a les més greus.

 

Biguetes amb ciment aluminós, esquerdes i fissures en paraments portants d’obra de fàbrica, atacs biològics i xilòfags en estructures de fusta… Disposem dels millors col·laboradors, tècnics i constructors per a tot tipus de solució.

 

No deixis passar cap dany que pugui ser estructural. Contacta amb nosaltres i et farem una primera visita gratuïta per decidir quin és el primer pas a efectuar, perquè si cal apuntalar, s’ha de fer JA!