TÈCNIC DE CAPÇALERA

Tot i que es recomana per a tot tipus d’edificació —residencial, comercial, industrial, auxiliar…—, independentment de la seva edat i estat de conservació, hi ha un servei que el nostre despatx ofereix i que les comunitats, tinguin o no administrador de finques, solen incorporar aprofitant que es fa la inspecció tècnica de l’edifici: el tècnic de capçalera, que s’encarrega de tot allò relacionat amb la reforma, la rehabilitació, el manteniment i la inspecció de l’edifici o d’una part d’aquest.

Ara com ara ja hi ha moltes comunitats que gaudeixen d’aquest servei i que, a través del seu administrador o president, poden donar testimoni del seu bon funcionament i de tots els casos particulars que s’han resolt amb èxit.

Amb un contracte d’una durada mínima de tres anys, el servei consisteix a designar un sol tècnic com a responsable de la comunitat, de manera que s’aconsegueix una figura que vetlla pels interessos dels propietaris i, alhora, pel bon estat de conservació i l’adequació legal de les zones comunes de l’edificació. La relació amb el tècnic, a més, és directa, ja que els clients disposen de totes les línies de contacte necessàries.

En cas que estiguis interessat en aquest servei, contacta amb nosaltres sense cap compromís: et farem arribar un pressupost sense que t’hagis de moure de casa.

INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICI

La inspecció tècnica d’edificis és un sistema de control periòdic dels edificis d’habitatges mitjançant el qual es verifica el compliment del deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

 

Consisteix en una inspecció visual i no introspectiva de l’edifici que té per objecte determinar-ne l’estat actual i orientar els propietaris sobre les actuacions que cal fer per complir amb el deure de conservació i manteniment de l’immoble.

 

Posteriorment es redacta l’informe tècnic, un document normalitzat que recull les característiques generals de l’edifici i on el tècnic ha de fer constar el seu estat de conservació, així com descriure i qualificar les possibles deficiències aparents, constructives o funcionals que poden afectar-ne els elements comuns, encara que s’hi hagi d’accedir per zones d’ús privatiu.

 

Finalment, se sol·licita el certificat d’aptitud, document d’obtenció preceptiva que resol sobre l’estat de l’edifici segons les deficiències detectades i descrites a l’informe.

 

Aquest document és obligatori per a tots els edificis plurifamiliars i unifamiliars que tinguin una antiguitat de més de 45 anys, i s’ha de renovar cada 10 anys en cas que les deficiències detectades siguin lleus.

Tant si es tracta d’obtenir un ajut o subvenció com si l’objectiu és garantir el compliment normatiu, dona’ns una oportunitat, contacta amb nosaltres i demana’ns un pressupost d’honoraris: en poques hores el tindràs.

informe d’avaluació de l’edifici (IAE)

El Ministeri de Foment ha desenvolupat una aplicació informàtica perquè els tècnics puguin omplir el model previst al Reial decret pel qual es regula el Pla estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes.

En molts casos, per poder optar a una subvenció s’ha de presentar aquest informe.

Si el necessites, posa’t en contacte amb nosaltres: t’informarem i, si cal, el redactarem i omplirem degudament.